Word-banner-staaende.png
Start Fiskvägar Besiktning Kompositarbeten Företaget Kontakt
Fördelar Konstruktion Bakgrund Alterälven

Bakgrund för utvecklande av fiskvägar i komposit

År 2000 blev startskottet för en ny vattenpolitik. Då antog alla medlemsländerna i EU det så kallade ramdirektivet för vatten. Ett systematiskt arbete för att bevara och förbättra Europas sjöar, vattendrag och grundvatten startades.

Berörda myndigheter, organisationer och företag involveras i arbetet och har inventerat tusentals vattendrag och fastställt deras status. Målet för vattendirektivet är att alla EU:s medlemsländer skall ha vatten som uppfyller ”God miljöstatus”.

Om ett vatten inte bedöms att ha god status måste detta åtgärdas.

För att uppnå god miljöstatus är det många gånger nödvändigt att anlägga fiskvägar. Nya fiskvägar har de senaste åren genomgått stora förändringar. Idag skiljer man på naturlika fiskvägar, så kallade omlöp och tekniska fiskvägar i form av trappor och hissar. När det är möjligt anlägger man ofta omlöp i form av konstgjorda bäckfåror med naturlig botten, men många gånger är detta inte möjligt på grund av platsbrist eller att fiskvägens mynning inte kan placeras på rätt ställe.

Tekniska fiskvägar görs idag oftast i betong, detta gör att det svårt att göra ändringar i befintliga konstruktioner.

Copyright 2016 Composite Service Europe AB